Strona główna » Spis treści

Spis treści

Wykaz podstawowych skrótów

Słowo wstępne

Wprowadzenie

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek

Dział I. Łączenie się spółek

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 491. [Łączenie spółek]
Art. 492. [Sposoby łączenia]
Art. 493. [Rozwiązanie bez postępowania likwidacyjnego, dzień połączenia]
Art. 494. [Sukcesja uniwersalna praw i obowiązków]
Art. 495. [Oddzielne zarządzanie majątkiem]
Art. 496. [Pierwszeństwo wierzycieli i zabezpieczenie roszczeń]
Art. 497. [Odpowiednie stosowanie przepisów o powstaniu spółki]

Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych
Art. 498. [Uzgodnienie planu połączenia]
Art. 499. [Elementy planu połączenia]
Art. 500. [Zgłoszenie planu połączenia do sądu]
Art. 501. [Sprawozdanie zarządu]
Art. 502. [Badanie planu przez biegłego, wyznaczenie biegłego]
Art. 503. [Opinia biegłego]
Art. 503 [1]. [Zwolnienie z obowiązku badania przez biegłego]
Art. 504. [Zawiadomienie wspólników]
Art. 505. [Przeglądanie dokumentów przez wspólników]
Art. 506. [Uchwała o połączeniu]
Art. 507. [Zgłoszenie uchwały do sądu]
Art. 508. [Ogłoszenie połączenia]
Art. 509. [Powództwo o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały o połączeniu]
Art. 510. [Skutki wyroku, wykreślenie wpisów]
Art. 511. [Szczególne uprawnienia]
Art. 512. [Solidarna odpowiedzialność członków organów]
Art. 513. [Odpowiedzialność biegłego]
Art. 514. [Zakaz objęcia udziałów własnych]
Art. 515. [Połączenie przez przejęcie bez podwyższenia kapitału]
Art. 516. [Uproszczone połączenie]

Rozdział 2 [1]. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej
Oddział 1.Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych
Art. 516 [1]. [Połączenie transgraniczne]
Art. 516 [2]. [Zakaz uczestnictwa]
Art. 516 [3]. [Elementy planu połączenia]
Art. 516 [4]. [Ogłoszenie planu połączenia]
Art. 516 [5]. [Sprawozdanie zarządu]
Art. 516 [6]. [Wyznaczenie biegłego]
Art. 516 [7]. [Prawo przeglądania dokumentów]
Art. 516 [8]. [Skuteczność połączenia]
Art. 516 [9] . [Zasady uczestnictwa]
Art. 516 [10]. [Wyłączenie stosowania, zabezpieczenie wierzyciela]
Art. 516 [11]. [Odkup udziałów bądź akcji]
Art. 516 [12]. [Zaświadczenie o prawidłowości połączenia]
Art. 516 [13]. [Zgłoszenie połączenia i jego elementy]
Art. 516 [14]. [Zamienność udziałów lub akcji]
Art. 516 [15]. [Wyłączenie stosowania]
Art. 516 [16]. [Tryb uproszczony; wyłączenie]
Art. 51 6[17]. [Niedopuszczalność uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały po połączeniu]
Art. 516 [18]. [Postanowienie zezwalające na rejestrację połączenia]
Oddział 2. Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej
Art. 516 [19]. [Odpowiednie stosowanie]

Rozdział 3. Łączenie się zbudziałem spółek osobowych
Art. 517. [Pisemne uzgodnienie planu]
Art. 518. [Elementy planu połączenia]
Art. 519. [Zgłoszenie planu połączenia do sądu]
Art. 520. [Badanie planu połączenia przez biegłego]
Art. 521. [Zawiadomienie wspólników]
Art. 522. [Uchwała o połączeniu]
Art. 523. [Zgłoszenie połączenia do rejestru]
Art. 524. [Ogłoszenie połączenia]
Art. 525. [Odpowiedzialność wspólników]
Art. 526. [Odpowiedzialność członków organów]
Art. 527. [Odpowiedzialność biegłego rewidenta]

Dział II. Podział spółek
Art. 528. [Podział spółek]
Art. 529. [Rodzaje podziałów]
Art. 530. [Rozwiązanie spółki dzielonej bez likwidacji]
Art. 531. [Sukcesja uniwersalna praw]
Art. 532. [Odpowiednie stosowanie przepisów o powstaniu spółki]
Art. 533. [Uzgodnienie planu podziału]
Art. 534. [Elementy planu podziału]
Art. 535. [Zgłoszenie planu podziału do sądu]
Art. 536. [Pisemne sprawozdanie zarządu]
Art. 537. [Badanie planu podziału przez biegłego]
Art. 538. [Opinia biegłego]
Art. 538 [1]. [Zgoda wspólników na zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentów]
Art. 539. [Zawiadomienie wspólników]
Art. 540. [Przeglądanie dokumentów przez wspólników]
Art. 541. [Uchwała połączeniowa]
Art. 542. [Zgłoszenie uchwały o podziale do sądu]
Art. 543. [Ogłoszenie o podziale]
Art. 544. [Zaskarżanie uchwały podziałowej]
Art. 545. [Skutki uchylenia lub unieważnienia uchwały podziałowej]
Art. 546. [Odpowiedzialność za zobowiązania]
Art. 547. [Uprawnienia szczególne]
Art. 548. [Odpowiedzialność członków organów]
Art. 549. [Odpowiedzialność biegłego]
Art. 550. [Zakaz objęcia własnych udziałów]
Art. 550 [1]. [Podział w drodze rozdzielenia]

Dział III. Przekształcenia spółek

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 551. [Przekształcenie spółki]
Art. 552. [Dzień przekształcenia]
Art. 553. [Zasada kontynuacji]
Art. 554. [Obowiązek podawania dawnej firmy]
Art. 555. [Odpowiednie stosowanie przepisów]
Art. 556. [Wymogi przekształcenia]
Art. 557. [Plan przekształcenia]
Art. 558. [Elementy planu przekształcenia]
Art. 559. [Poddanie badaniu biegłego planu przekształcenia]
Art. 560. [Zawiadomienie wspólników]
Art. 561. [Przeglądanie dokumentów przez wspólników]
Art. 562. [Uchwała o przekształceniu]
Art. 563. [Elementy uchwały o przekształceniu]
Art. 564. [Wezwanie wspólników do oświadczenia o uczestnictwie]
Art. 565. [Roszczenie o wypłatę]
Art. 566. [Żądanie wyceny udziałów, akcji]
Art. 567. [Zaskarżenie uchwały o przekształceniu]
Art. 568. [Odpowiedzialność za szkody]
Art. 569. [Zgłoszenie wniosku o przekształcenie]
Art. 570. [Ogłoszenie przekształcenia]

Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową
Art. 571. [Wymagania]
Art. 572. [Spółka jawna]
Art. 573. [Spółka komandytowo-akcyjna]
Art. 574. [Odpowiedzialność za zobowiązania spółki]

Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową
Art. 575. [Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową]
Art. 576. [Przekształcenie w spółkę komandytową bądź komandytowo-akcyjną]

Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
Art.577. [Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową]
Art. 578. [Unieważnienie dokumentów akcji]
Art. 579. [Wygaśnięcie niektórych praw i obowiązków]
Art. 580. [Sytuacja obligatariuszy]

Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową
Art. 581. [Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową]
Art. 582. [Uproszczone przekształcenie spółki jawnej bądź partnerskiej]
Art. 583. [Żądanie przekształcenia przez spadkobiercę]
Art. 584. [Odpowiedzialność wspólników]

Rozdział 6. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
Art. 584 [1]. [Dzień przekształcenia]
Art. 584 [2]. [Przejście praw i obowiązków]
Art. 584 [3]. [Zmiana firmy]
Art. 584 [4]. [Odpowiednie zastosowanie przepisów]
Art. 584 [5]. [Wymogi przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę]
Art. 584 [6]. [Forma planu przekształcenia]
Art. 584 [7]. [Elementy planu przekształcenia przedsiębiorcy]
Art. 584 [8]. [Zadania biegłego rewidenta]
Art. 584 [9]. [Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy]
Art. 584 [10]. [Odpowiedzialność za szkody]
Art. 584 [11]. [Wpis przekształcenia do rejestru]
Art. 584 [12]. [Ogłoszenie o przekształceniu]
Art. 584 [13]. [Zakres odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorcy przekształconego]

Wzory
Wzór 1. Plan połączenia
Wzór 2a. Zgłoszenie planu połączenia z wnioskiem o wyznaczenie biegłego
Wzór 2b. Zgłoszenie planu połączenia bez wniosku o wyznaczenie biegłego
Wzór 3. Sprawozdanie zarządu spółki w sprawie uzasadnienia połączenia
Wzór 4. Projekt zawiadomienia
Wzór 5. Uchwała przejmująca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Wzór 6. Zawiadomienie spółki przejmującej
Wzór 7. Uchwała o połączeniu
Wzór 8. Plan podziału
Wzór 9a. Zgłoszenie planu podziału z wnioskiem o wyznaczenie biegłego
Wzór 9b. Zgłoszenie planu podziału bez wniosku o wyznaczenie biegłego
Wzór 10. Sprawozdanie zarządu spółki w sprawie uzasadnienia podziału
Wzór 11. Zawiadomienie o planowanym podziale spółki dzielonej i przeniesieniu jej majątku
Wzór 12. Uchwała o podziale
Wzór 13. Plan przekształcenia
Wzór 14. Zawiadomienie o planowanym przekształceniu spółki przekształcanej
Wzór 15a. Uchwała o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową
Wzór 15b. Uchwała o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną
Wzór 16. Żądanie przekształcenia spółki
Wzór 17. Oświadczenie o przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bibliografia

O Autorach